Jun 22, 2013

България - Протести, ден 8

Моменти от ден осми на протестите в София. (21.06)

Тази баба беше един от най-колоритните участници, които срещнах от началото на протестите. Въпреки възрастта си, показваше изключително енергични как би измела боклука насъбрал се в някои от съседните сгради.
"Има ли власт, която да дава затвор и на вас."Bulgaria - Protest, Day 8

Random moments from the 8th day of the protests in Sofia, Bulgaria. (21.06)

This old woman is one of the most colorful participants that I've met since the beginning of the protests. Regardless of her age she showed exceptionally energetic how she would sweep the garbage that have been gathering in some of the surrounding buildings.
"Is there a power to put you in the prison."


Jun 21, 2013

Bulgaria - Protests, Day 6

Random moments from the sixth day of the protests in Sofia, Bulgaria (19.06):
"Peevski wasn't a mistake, that's why there is no forgiveness"

България - Протести, ден 6

Няколко момента от шестия ден на протестите (19.06):
"Пеевски не е грешка и затова няма прошка!!!"

Jun 18, 2013

Bulgaria - Protests, Day 3

Day 3 of the protests in Bulgaria against the current ruling and non-ruling political parties.

България - Протести, ден 3

На първия ден от протестите присъствах, на втория също, направих и една снимка с телефона си. Някой от хората, срещу които протестираме показа незавидни способности по математика в опит да омаловажи броя на хората, които не са съгласни със статуквото. Затова реших да поснимам малко по-активно, да покажа част от хората, все по-креативните им плакати (думата "лозунги" я свързвам с други времена) и не на последно място многобройността ни.

Jun 13, 2013

Istanbul - A trip to the neighbors (Part 3)

Today the weather is gloomy again, but unlike yesterday the sun doesn't want to show. Rain-proofed, we head to the Sultanahmet Sq. with our favorite tram. On the square, where once the Constantinople hippodrome was situated, there are two obelisks erected (I always wonder if it is obelisk or Obelix, at least Asterix is always around to remind me which one is correct). The first of them, the Egyptian obelisk, built in 15th c. BC in Luxor, looks like its official opening ceremony was just yesterday and not 3,500 years ago. The second one, the obelisk/column of Constantine or the Walled obelisk, looks much older, but in fact is 200-300 years newer, it just haven't been using enough day lotion with Q10 for wrinkles/cracks. Between the two giants, there is a small metal column, the Serpent column, which has turned green with envy because of its low height.
Pigeons-migeons

Истанбул - разходка до комшиите по никое време (част 3)

Днешният ден отново започва намръщено, но за разлика от вчера слънцето не повелява да се покаже. Екипирани за дъждовно време поемаме към пл. Султанахмед с любимия ни трамвай. На площада, където едно време е бил разположен Константинополския хиподрум, има издигнати два обелиска (винаги се чудя дали е обелиск или Обеликс, добре, че Астерикс е винаги наблизо да помогне). Първият от тях, Египетският обелиск, построен през 15 в. преди новата ера в Луксор изглежда така, сякаш официалното му откриване е било вчера, а не преди 3,500 години. Вторият, обелискът/колоната на Константин или Стенният обелиск, изглежда доста по-стар, но всъщност е със 200-300 години по-млад, просто не е ползвал дневен крем с Q10 против пукнатини. Между двата колоса има и една малка метална колона, която е позеленяла от яд, най-вероятно заради ниския си ръст.
Гълъби-мълъби

Jun 6, 2013

Istanbul - A trip to the neighbors (Part 2)

During the past night, a rather substantial rain poured down, but in the morning the sun has already found its place on the sky and has chased away most of the clouds. While my fellow-travelers are still getting ready, I conduct my photo observation of the streets from above. I like quite much to observe from a high point, people on the streets are very natural, because they don't see me and therefore are not camera shy, besides that the point of view is completely different.
Waiting for the 24A bus to Eminönü, for example

Истанбул - разходка до комшиите по никое време (част 2)

През нощта се излива доста стихиен дъжд, но на сутринта слънцето вече е намерило своето място на небосвода и е разпратило повечето облаци към Диарбекир, примерно, нали там са изпращали едно време непослушните. Докато спътниците ми се оправят, аз провеждам моето фото наблюдение от високо. Много обичам да киризя от високо, хората са много по-естествени, защото не те виждат и следователно не се притесняват от апарата, пък и гледната точка или ракурсът, тази думичка е много професионално звучаща, е напълно различен.
В чакане на автобус 24А до Еминьонюпримерно