Privacy Policy | Общи условия

This blog does not share personal information with third parties nor do I store any information about your visit to this blog other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies.

You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings.

I am not responsible for republished content from this blog on other blogs or websites without my permission. If there are links to other websites on this blog, I am not responsible for the content of those websites.

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated on June 11th, 2013. If you have any questions feel free to contact me directly here: lratanasov(at)gmail(dot)com.



Този блог не споделя лична информация с трети страни, нито запазва, каквато и да е информация за вашето посещение на този блог, освен да анализира и оптимизира начинът, по който ви се визуализира съдържанието чрез използването на cookies.

Вие може да изключите използването на cookies по всяко време като промените настройките на браузъра ви.

Не отговарям за препубликувано съдържание от този блог на други блогове или интернет страници без моето позволение. Ако има линкове на този блог към други интернет страници, не нося отговорност за съдържанието на тези интернет страници.


Общите условия могат да бъдат променяни без предупреждение. Последната промяна е направена на 11 юни, 2013. Ако имате въпроси, може да се свържете с мен на: lratanasov@gmail.com.

No comments:

Post a Comment